سرمایه گذاری,گمرک,گمرکی

سرمایه گذاری

گمرک - امور گمرکی - سریعترین ترخیص کار - ترخیصکار - ستاره بندر- سیراف- علی جفره -صادرات -واردات –ترخیص- ترخیصکار- سریعترین ترخیص کار- سریعترین ترخیصکار- سرمایه گذاری -سرمایه گذار تجاری- واردات تخصصی- چرم مصنوعی- آلات موسیقی- سرمایه گذاری- ساختمان سازی- انبوه سازی- شماره گذاری- خودرو- مبلمان- مشاوره- ثبت- سفارش- لوازم روشنایی- بوشهر- بندر بوشهر- کالا- ترخیص کالا- بانک مرکزی ستاره بندر سیراف- علی جفره- صادرات- واردات- ترخیص- ترخیصکار- سریعترین ترخیص کار- سریعترین ترخیصکار- سرمایه گذاری- سرمایه گذار تجاری- واردات تخصصی- چرم مصنوعی- آلات موسیقی- سرمایه گذاری- ساختمان سازی- انبوه سازی- شماره گذاری- خودرو- مبلمان- مشاوره- ثبت- سفارش- لوازم روشنایی- بوشهر- بندر بوشهر- ثبت سفارش - خرید - ترخیص - شماره گذاری

یک‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴ | 10:550 نظر1103 بازدید

شرکت سرمـایه گـذاری ستـاره بنـدر سیـراف در امـر صـادرات و وارداتـی کـه بـه صـورت کـاملا قـانونی بـاشنـد حـاضر بـه سرمـایه گـذاری و شراکت می بـاشد. ایـن شرکت بـا تـوجه بـه سـرمـایه خـود توانـایی پرداخت کلیـه مبـالغ مربـوط بـه خـریـد کـالای مشتـریـان یـا مشارکت در خـرید در کشـور مبـدا را دارد و پس از انجـام مراحـل کشتیـرانی و ورود بـه گمـرکات استـان بـوشهـر جهت دریـافت هـزینـه هـای مربـوطه اقـدام می کنـد.

ارائـه خدمـات گمـرکی بـا نـازلتـرین قیمـت و بصـورت کـاملا تـوافقی و شـرایـط پـرداخت ویـژه جهـت تجـار بـا حجـم بـالـای مبـادلات گمـرکی تنهـا بخشی از امتیـازات ویـژه ایـن شرکت است .شرکت ستـاره بنـدر سیـراف بـا تـوجـه بـه سیـاست مشتـری مداری خود شـرایطی ویـژه را بـرای تجـار در نظـر دارد.

 

شرکت سرمـایه گـذاری ستـاره بنـدر سیـراف بـا تـوجه بـه اسـاسنـامه خـود هیچگـونه محدودیتـی بـرای سرمـایه گـذاری در انـواع طـرح هـای اقتصـادی مجـاز در داخـل و خـارج از کشـور را نـدارد.